آخرین اخبار : 

مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار ابهر

[ad_1]

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار 18 ساله شهر ابهر است که فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینکه بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ افسردگی دارای تفاوت هستند که جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ابهر که در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخ
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار ابهر

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سوال مسئله 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

اهداف تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 7

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم 7

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 8

اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی 9

تعریف افسردگی 12

شکل گیری افسردگی در جریان تحول 14

افسردگی های دوره اول کودکی 14

افسردگی نوزاد به منزله یک واقعیت شایع بالینی 15

افسردگی اتکایی 15

تصریحای جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس 17

افسردگیهای زود رس دیگر 19

فهرست

عنوان صفحه

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی 24

نشانه هایی که مستقیما به افسردگی وابسته اند 24

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار 25

نشانه های دفاعی علیه افسردگی 26

رفتارهای معادل افسردگی 27

افسردگیهای نوجوانی 28

واکنش اضطرابی افسرده وار 29

افسردگی مبتنی بر احساس کهتری 29

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی 30

افسردگی مالیخولیایی 31

معادلهای افسرده وار 31

فراوانی افسردگی در خلال تحول 33

طبقه بندی اختلالهای خلقی 36

گستره اول : افسردگیهای یک قطبی 37

گستره افسردگی مهاد 38

ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یک قطبی) 39

جدولهای ضوابطی تشخیصی اختلال افسردگی یک قطبی 43

جدول ضوابط تشخیصی اختلال افسردگی مهاد راجعه بازگشتی 44

فهرست

عنوان صفحه

فصل سوم : روش تحقیق 45

جامعه مورد مطالعه 46

حجم نمونه 46

روش نمونه گیری 46

ابزار اندازه گیری 47

روش تحقیق 47

روش آماری مربوط به فرضیه 48

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش 49

مقدمه فصل چهارم 50

جدول 1-4 نمرات خام آزمودینها از آزمون افسردگی 51

تجزیه و تحلیل داده ها 53

جدول 2-4 مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشکارو غیر ورزشکار 54

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 55

بحث و نتیجه گیری 56

پیشنهادات 58

محدودیت های تحقیق 59

منابع و ماخذ 60

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار 18 ساله شهر ابهر است که فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینکه بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ افسردگی دارای تفاوت هستند که جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ابهر که در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه بصورت تصادفی بوده است که جهت آزمون از آزمون افسردگی یک دارای 21 سئوال 4 گزینه ای است بر روی آزمودنیها اجرا گردیده است . جهت آزمون فرضیه ها از ارزش آماری t و متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ا لحاظ افسردگی تفاوت وجود دارد و سطح ذهنی دارای آن برابر 5 % است

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

در زندگی همه ی ما روز هایی وجود دارند که همه چیز را سیاه می بینم و هیچ چیز شادی ما را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقعیت نداریم .بد خلق و غمگین هستیم و احساس تنهایی ، خلأ نا امیدی و گنهکاری بر ما چیره می شود و اضطراب ما را فرا می گیرد همه ما با چنین حالتها و احساسهایی که اغلب پس از شکست ها یا فقدا نها و یا حتی بدون دلیل آشکار به وجود می آیند ،کم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفعقیت بیش وکم ، مقابله می کنیم . اما انچه موجب می شود تا چنین احساسهایی به صورت اختلال های روانی درآیند نوع و تعداد نشانه های،شدت و طول مدت و هم چنین حدی است که به جریان بهنجار زندگی روزمره آسیب می رسانند در قلمره زندگی بهنجار و در زمینه تجربه آسیب شناختی ، این احساس ها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند .از زمانی که بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه کرد فرضیه های متعددی درباره ی مبنای افسردگی مطرح شده اند و کوشش های فراوانی برای درمانگری آن انجام داده اند معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی ،اصطلاح مالیخولیا ست که امروزه نوع خاصی از افسردگی را مشخص می کند .بدرغم پایدار ماندن مفهوم مالیخولیا در خلال قرون ،همواه معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است که با معنای کنونی مالیخولیا که عبارت است از ختلال عمیق خلقی و بر اساس غمگینی مرضی مشخص می شود متفاوت بوده است در قرن 19 مؤلفان دو گروه هذیانهایی که «تک جنونی »نامیده میشوند «هذیانهای جزی غمگینی » «با مالیخولیایی هذیانی»را متمایز کردند و در وهله بعد مفاهیم جنون ادواری (فالزه) وجنون دو شکلی ( با یارژه)به منظور متمایز کردن افسردگی های راجعه که در تناوب با حالات شادی نا آرام بودند ،ظاهر شدند و سپس بیماری اخیر توسط کرپلین «روان گستسگی– آشفتگی افسردگی »نامیده شد ، اما حالت افسردگی این روان گستسگی ،انواع دیگر افسردگیها را پوشش نمیدهد و فقط می توان آنرا به عنوان یک زیر گروه افسردگیها در نظر گرفت ، بنا بر این باید گفت که اصطلاح افسردگی از چنین چارچوبی فراتر می رود وهله غمگینی و کاهش تنود روانی که رفتار و زندگی فرد را زیر تأثیر می گیرد متمایز کند .

( دادستان -1382- صفحه269 )

بیان مسئله

گرچه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی ترید افسردگی شامل حالت غمگینی است که بر زندگی روزمره فعالیت و ارزشیابی خود ، قضاوت و کنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد .

غمگینی میتواند واکنشی نسبت به یک دیدار رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود که از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد ، جنبه افراطی پیدا کند و به خصوص وقتی بدون علت ظاهری آشکار شود ، بنا بر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه در چارچوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل آمادگی و آسیب پذیری فردی را القا می کند این عوامل میتواند ژنیتکی روان شناختی –وزیست شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با هم در تنیدگی آنها مواجه هستیم افسردگی در اقشار مختلف کودک ونوجوانان و ورزشکار و غیر ورزشکار می تواند وجود داشته باشد که بر حسب ویژگی های هر فرد این افسردگی می تواند کم یا زیاد باشد که مسأله مورد تحقیق در این پژوهش مقایسه افسردگی در بین افرادی که ورزش می کنند با افرادی که ورزش نمی کنند است .

سؤال مسئله

آیا افسردگی در بین جوانان غیر ورزشکار بیشتر از جوانان ورزشکار است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصطلاح افسردگی در بزرگسالان و کودکان دارای معنای مشابهی نیست و همین مورد در بین قشرهای مختلف مانند جوانانی که ورزش می کنند و به نوعی ورزشکار هستندو جوانانی که ورزش نمی کنند و به نوعی ورزشکار نیستند تحول مفهوم افسردگی دربین افراد ورزشکار به وضوح دیده می شود و این که حتی پس از بازشناشی و پذیرش واقعیت بالینی این مفهوم نظریه هایی بیان شده که شخص می کند استفاده بهینه از وقت و به کار بردن اوقات فراغت به نحوه احسن و حتی تمایل به ورزش کاهی باعث از بین رفتن ناراحتی های روانی بخصوص افسردگی می شود و تمایل افراد به ورزش می تواند راهی به سوی سلامت روانی فرد باشد . که امید است با تحقیقات انجام شده در این رابطه میزان افسردگی را در جوانان خود کاهش دهیم و تمایل آنها را به ورزش و ورزش کردن بیشتر کنیم تا به این وسیله بتوانیم میزان افسردگی را در این گروه سنی حساس کاهش دهیم.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر برسی مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر ابهر است . و این که تمایل به ورزش و ورزشکار بودن افسردگی را در جوانان کاهش می دهد یا نه هیچ تفاوتی از لحاظ افسردگی در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران وجود ندارد؟

فرضیه های تحقیق

افسردگی در بین جوانان غیر ورزشکار بیشتر از جوانان ورزشکار است.

متغییرهای تحقیق

افسردگی = متغییرهای وابسته

جوانان ورزشکار و جوانان غیر ورزشکار = متغییر مستقل در دو گروه

تعاریف عملیاتی واژ ها و مفاهیم

افسردگی :عبارتند از گوشه گیری و انزوا – احساس حقارت – کم شدن اشتها – گریه کردن که اینها یک حالت روانی در فرد است که به مرور زمان یا یک دفعه به سراغ آدمی می آید و تمام این حالت در انسان باعث تمایل به خود کشی در مرحله آخر می شود و بالاخره عبارتند ازغره ای است که آزمودنی از آزمون افسردگی بک بدست آورده است.

جوانان ورزشکار: عبارتند از جوانانی که به ورزش اشتغال دارند و برای گذراندن اوقات فراغت خود در رشته های ورزشی مشغول ورزش هستند.

جوانان غیر ورزشکار به جوانانی گفته می شود که اصلا” به ورزش علاقه ندارند و در ساعت بیکاری خود هم حتی ورزش نمی کنند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *