آخرین اخبار : 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

[ad_1]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 137 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 11

بخش اول: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………….. 12

گفتار اول: عدالت……………………………………………………………………………… 12

مفهوم لغوی عدالت……………………………………………………………………………… 13

اهمیت رعایت عدالت………………………………………………………………………….. 13

عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………. 14

عدالت و ارتباط آن با سازمان………………………………………………………………….. 14

عوامل ایجاد کننده بی عدالتی…………………………………………………………………… 15

ابعاد عدالت سازمانی…………………………………………………………………………… 16

عدالت توزیعی………………………………………………………………………………….. 16

عدالت رویه ای…………………………………………………………………………………. 19

عوامل شکل دهنده عدالت رویه ای…………………………………………………………….. 19

مدل های عدالت رویه ای ……………………………………………………………………… 20

پیامدهای عدالت رویه ای………………………………………………………………………. 20

اصول فرعی ساختاری و میان فردی…………………………………………………………… 21

ویژگی های ساختار عدالت رویه ای…………………………………………………………… 21

تعیین کننده های میان فردی عدالت رویه ای…………………………………………………… 21

عدالت تعاملی (مراوده ای)……………………………………………………………………… 22

عدالت اطلاعاتی……………………………………………………………………………….. 23

تشابه عدالت توزیعی و رویه ای……………………………………………………………….. 23

تفاوت عدالت رویه ای با عدالت مراوده ای……………………………………………………. 23

عوامل موثر بر درک عدالت سازمانی…………………………………………………………. 24

موانع تحقق عدالت در سازمان…………………………………………………………………. 25

عدالت ومدیریت عملکرد……………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: عملکرد شغلی……………………………………………………………………….. 28

عملکرد وظیفه ای………………………………………………………………………………. 28

رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………. 29

ابعاد و طبقه بندی رفتار شهروندی…………………………………………………………….. 30

سیاستهای تشویق رفتار شهروندی……………………………………………………………… 33

چارچوبهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………….. 34

رفتار ضد بهره ور……………………………………………………………………………… 35

بخش دوم: پیشینیه ی تحقیق……………………………………………………………………. 37

الف) پیشینه تحقیق در داخل کشور…………………………………………………………….. 37

ب) پیشینه تحقیق در خارج از کشور………………………………………………………….. 38

مقدمه

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کارجمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرارمی دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان میشود؛ بنابراین رعایت عدالت،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت بویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان( توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و مهمتر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تاثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد تعهد کارکنان حائز اهمیت است (سید جوادین و دیگران ،1387).

بی عدالتی موجب خدشه بر کرامت انسانی، خروج سرمایه های اجتماعی و کاهش عزم ملی برای فعالیت و تهدید سلامت جامعه می شودو ادراک عدالت سازمانی، یک الزام اساسی برای کارکرد موثر سازمان ها، و رضایت شخصی کارکنان بوده و در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای آنها، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند (امیرخانی و پورعزت،1387، ص20)

در این فصل سعی شده عدالت سازمانی و ابعاد مربوط به آن که متغیر مستقل این تحقیق را تشکیل می دهند و عملکرد شغلی و ابعاد و عناصر آن به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرند و در آخر فصل هم به پیشینیه تحقیق پرداخته شده است.


بخش اول: ادبیات تحقیق

گفتار اول: عدالت

در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مکتبها واندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده اند. (مرامی، 1378، ص 15)

در تعریف عدالت گفته اند عدالت یعنی نهادن هر چیز در جای خود. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری، مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی ترین بحث تفصیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. افلاطون در کتاب جمهوریت در پی این پرسش بود که چرا مرد با فضیلتی مانند سقراط حکیم در جامعه آن روز یونان محکوم به مرگ شد ،انگیزه او تحلیل و تبیین عدالت در جامعه آتن بود و اینکه مفهوم عدالت چیست . به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن است بپردازد،به همانگونه انسان عادل نیز انسانی است که اجزای سه گانه روح او (غضب ،شهوت وعقل)تحت فرمانروایی عقل ،هماهنگ باشند.از نظر ارسطو – شاگرد افلاطون – نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. ارسطو معتقد بود که توده های مردم به این دلیل انقلاب می کنند که با آنان با بی‌عدالتی رفتار می شود. در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند. (اخوان کاظمی، 1382، ص 51) بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص)نقل شده است: «کشور با کفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست». روشن ترین و مهم ترین ویژگی پیامبر بزرگوار اسلام (ص) این است که سراسر زندگی و رفتار آن حضرت براساس عدالت بوده و در هیچ شرایطی از کمک و یاری ستمدیدگان دریغ نفرموده است. همچنین این سفارش ایشان که فرموده اند انسان هرچه برای خود می خواهد برای دیگران نیز بخواهد از جمله نکات برجسته ای است که در زندگی ایشان به خوبی نمود دارد. حضرت علی (ع) از عدالت به عنوان زینت و آرایه فرمانروایی یاد می کند و عدالت را برابر با حیات و زندگی و ستم را موجب مرگ و فنا معرفی می نماید.

ساختار و بنای اصلی مدیریت اسلامی بر همین اصل عدالت استوار شده است. زیرا اگر عدالت نباشد ظلم جایگزین آن می شود و نظام و مدیریتی که بر مبنای ظلم حرکت کند هرگز مورد رضایت حق نیست. (کاظمی، 1382). به این ترتیب ملاحظه می شود که عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است. آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگر چه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد، اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است . مازلو عدالت راتقریبا یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن رابه همراه انصاف، صداقت ونظم دریک گروه قرارداده است وازآنها به عنوان پیش شرط‌های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است. اما در حوزه سازمان و مدیریت، مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1960وکارهای جی استیسی آدامز برمی گردد (ناصری و حسین زاده ،1386، ص18)


[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *